Privaatsustingimused

AS tartu Näitused ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED TARTU NÄITUSED AS-S

Kehtestatud ning kehtivad alates 05.11.2018

 

1. Mõisted

1.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (edaspidi kasutatud väikse tähega);

1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

1.3. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes külastab Veebilehte või sõlmib meiega müügi- või teenuse osutamise lepingu;

1.4. Tartu Näitused ehk meie – Tartu Näitused AS, registrikood 10255416

1.5. Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;

1.6. Vastutav töötleja – Meie, kusjuures meie määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

1.7. Veebileht – Meie veebileht tartunaitused.ee/ motoshow.ee/ ehitusmessid.ee/ jõululaadad.ee/ intellektika.ee/ ilumessid.ee/ motoexotica.ee/ maamess.ee;

1.8. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid meie nimel.

2. Üldine

2.1. Meiega sõlmib lepinguid ning meie Veebilehte külastavad nii juriidilistest kui ka füüsilistest isikutest Kliendid. Isikuandmete mõistega tähistatakse üksnes füüsiliste isikute kohta käivat teavet. Käesolevad Tingimused on kehtestatud eeltoodut silmas pidades. Tingimused kohalduvad eelkõige seega juhtudel, kui töötleme füüsiliste isikute kohta käivat teavet ehk isikuandmeid. Oleme Kliendi mõiste alla hõlmanud siiski ka juriidilised isikud puhkudeks, kus juriidilise isikuga asjaajamisel satub andmete kogumisse isikuandmeid.

2.2. Tingimused kirjeldavad meie poolt isikuandmete töötlemise korda ja tingimusi. Isikuandmete kaitse, väärkasutamiste vältimine ja ärahoidmine on meie jaoks väga oluline. Töötleme isikuandmeid seega üksnes õigusliku aluse olemasolul, üksnes õiguspärastel eesmärkidel ning rakendama piisavaid meetmeid selleks, et tagada isikuandmete turvalisus.

2.3. Meil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest ette üks (1) kuu Veebilehe vahendusel või muul mõistlikul viisil, nt e-kirjas edastatud teavituse kaudu. Eesseisvatest muudatustest anname alati teada.

3. töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Töötleme isikuandmeid lepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil selleks, et:

3.1.1. valmistada ette lepingu sõlmimine, jõuda kokkuleppele lepingu tingimustes;

3.1.2. vastata Veebilehe päringuvormide kaudu laekunud küsimustele, ettepanekutele, tagasisidele;

3.1.3. täita lepinguga võetud kohustusi, kvaliteetse teenuse osutamine ja kauba pakkumine;

3.1.4. tagada sujuv arveldamine, sh arvete esitamine ning võlgnevuste sissenõudmine;

3.1.5. tagada vaidluse korral meie õiguste kaitse;

3.1.6. esitada Kliendile lepinguga seonduvat olulist teavet.

3.2. Töötleme isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et:

3.2.1. tagada isikuandmetega seonduvate õiguste kaitse;

3.2.2. säilitada isikuandmeid õigusaktidest tulenevate mistahes kohustuste täitmiseks;

3.2.3. täita mistahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

3.3. Töötleme isikuandmeid vastavalt oma õigustatud huvile selleks, et:

3.3.1. arendada meie poolt pakutava teenuse ja müüdava kauba kvaliteeti;

3.3.2. hinnata Kliendi ja Kliendile teenuse osutamise seonduvaid riske, viia läbi auditeid, analüüse jms.

3.4. Töötleme isikuandmeid ka selleks, et teha juriidilisest isikust Kliendile otsepakkumisi meie poolt pakutavate sarnaste teenuste tarbimiseks või kaupade soetamiseks. Anname Kliendile alati võimaluse otsepakkumistest loobuda, seda nii esialgse lepingu sõlmimisel kui ka igakordse otsepakkumise saatmisel. Me ei tee otsepakkumisi füüsilisest isikust Kliendile.

3.5. Kasutame oma Veebilehel küpsiseid. Nende hulgas on kohustuslikud küpsised, mis ei võimalda füüsilise isiku tuvastamist ja mis on vajalikud Veebilehe toimimise tagamiseks. Nõusolekul kasutame lisaks selliseid küpsiseid, mis võivad võimaldada füüsilise isiku tuvastamist. Selliseid küpsiseid kasutame Veebilehe külastamise analüüside tegemiseks, personaliseeritud sisu ja reklaamide edastamiseks ning sotsiaalmeedia võimaluste pakkumiseks. Sealjuures võime Veebilehe kasutamise andmeid jagada enda sotsiaalmeedia- ja reklaamipartnerite ning analüütikutega, kes võivad andmeid kombineerida muude neile kättesaadavate andmetega. Küsime nõusoleku mittekohustuslike küpsiste kasutamiseks igalt Veebilehe külastajalt. Nõusoleku puudumisel ei kasuta me selliseid küpsiseid, mis võimaldavad või võivad võimaldada füüsilise isiku tuvastamist.

3.6. Tingimustes sätestamata eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks küsime alati eelnevat nõusolekut.

4. Isikuandmete koosseis

4.1. Tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks on meil vajalik töödelda osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest. Täpne töödeldavate isikuandmete koosseis on iga juhtumi puhul erinev. Lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik:

4.1.1. nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta jms üldised andmed;

4.1.2. töökoht ja kontaktandmed, sh telefoninumber, e-maili aadress, postiaadress, elukoht;

4.1.3. sõlmitud lepinguid ja nende täitmist puudutav teave;

4.1.4. arvelduskonto number ja arvete esitamise, tasumise ja sissenõudmisega seonduv informatsioon;

4.1.5. teabevahetus (kliendisuhtlus), mh e-kirjavahetus;

4.1.6. Veebilehe küpsistega seonduvad isikuandmed;

4.1.7. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave.

5. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

5.1. Meil on õigus avalikustada ja edastada isikuandmeid eelneva nõusolekuta õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja ka Volitatud töötlejatele.

5.2. Oma õiguste kaitseks on meil õigus avalikustada isikuandmeid kolmandatele isikutele, mh õigusabi osutajale, audiitoritele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele jne.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1. Säilitame isikuandmeid, kuni see on vajalik siin kirjeldatud tulenevate eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Me ei pea andmebaasi meie poole päringutega pöördunud füüsilistest isikutest Klientide kohta.

6.2. Klienditeeninduse kvaliteedi tagamiseks säilitame isikuandmeid vähemalt kolm aastat alates Kliendiga sõlmitud lepingu lõppemisest, kui vastavalt õigusaktides sätestatule ei ole kohustuslik säilitamistähtaeg pikem.

7. ISIKUANDMETE KAITSE

7.1. Kasutame info- ja küberturbe meetmeid ja säilitame isikuandmeid selliselt, et on tagatud isikuandmete tõhus kaitse. Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes isikud, kelle jaoks on see vajalik seonduvalt tööülesannete täitmisega või kellele isikuandmete avaldamine on kooskõlas Tingimuste või õigusaktidega. Muudel juhtudel tagame isikuandmete konfidentsiaalsuse.

7.2. Volitatud töötlejatega sõlmime andmetöötluslepingud, milles oleme määranud kindlaks isikuandmete töötlemise tingimused, eesmärgi ja isikuandmete kaitse nõuded.

8. andmesubjekti õigused

8.1. Õigusaktidest tulenevalt on Teil õigus nõuda meilt informatsiooni Teie isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväide. Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku alusel, võite igal hetkel nõusoleku tagasi võtta, millisel juhul lõpetame isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid. Teie päringutele reageerime seadusest tulenevaid tähtaegasid arvestades võimalikult kiiresti.

9. KONTAKT, PRETENSIOONID, ÕIGUSTE KAITSE

9.1. Kui Teil on seonduvalt Teie isikuandmete töötlemisega küsimusi või etteheiteid, võite pöörduda kas meie kui vastutava töötleja (Tartu Näitused AS; Fr. R. Kreutzwaldi 60, 51006 Tartu, Tartumaa; info@tartunaitused.ee; tel +372 742 1793) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135).

9.2. Kui Teie andmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt ohtu Teie õigustele ja vabadustele, teavitame sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata Teid, kui kohalduv õigus ei sätesta teisiti.

E: info@tartunaitused.ee
T: (+372) 742 1793
A: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 60, Tartu, Eesti

Messil näeme

Facebook
Youtube
Instagram
Privaatsustingimused
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet. ${tag}

${articleData.title}

${formatDate(articleData.created)}